09120298085
Paflex.ir@gmail.com

عامل های ت ثیرگذار در انتخاب عایق الاستومری

برچسب:عامل های ت ثیرگذار در انتخاب عایق الاستومری

عامل‌های تأثیرگذار در انتخاب عایق الاستومری حرارتی و برودتی:

/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%AA-%D8%AB%D9%8A%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%8A/

1-ضریب انتقال حرارت: اختلاف درجه حرارت بین سطح عایق الاستومری ، چگالی و عمر آن از مهم‌ترین پارامترهایی هستند که ضریب انتقال حرارت به آن‌ها بستگی دارد. هر چه حرارت بیشتر شود، ضریب انتقال حرارت هم بالاتر می‌رود و باعث کاهش عملکرد و افزایش انتقال حرارت می‌شود. 2-دانسته: زمانی که در دمای ثابت...

جستجو نتیجه ای نداشت.